Dalhusene - Vanløse

Husorden – Ordensregler for Dalhusene

AFFALD

Kommunens til enhvers tid gældende, regulativ for husholdningsaffald skal overholdes.
Husholdningsaffald, skal sorters efter gældende regler, og skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de hertil beregnede containere.
Storskrald kan efter forudgående aftale med ejendommens vicevært anbringes på særlig indrettet sted (p.t storskraldscontainer på Dybendalsvej 27)
Byggeaffald og andet affald der ikke kan fjernes af den almindelige dagrenovation, må ikke henstilles på ejendommens område, men skal fjernes ved lejers foranstaltning.
Erhvervslejemål skal selv fjerne eget erhvervsaffald.

ALTANER

Finders der altan, skal den holdes ren og præsentabel. Der må ikke opsættes afskærmning, net eller lign på altanen. Maling af altan herunder facade og altangulv, er ikke tilladt. Indgreb i altankonstruktion, herunder fastgørelse ved fastskruning, boring, fastspænding til beton eller andet, er ikke tilladt.
Lejer må opsætte altankasser på betingelse af, at de er forsvarligt fastgjorte men anvendelse af metalbeslag, som ikke beskader altanen. Altankasser opsættes på lejers eget ansvar og risiko.
Altankasserne skal være vel vedligeholdte og må ikke misklæde ejendommen
Der må ikke grilles på altanen.

ANTENNER

Ejendommen har programforsyning fra Yousee. Lejer må ikke på ejendommen, herunder altanen, opsætte radio eller fjernsynsantenne, parabol og lign.

ANMELDELSER

Lejer skal straks fortage anmeldelse til udlejer eller dennes repræsentant (herunder vicevært), hvis der opstår skader, fejl m.m. på installationer og lign., bl.a. for at skaden ikke skal blive større (f.eks. melde defekt pakning i vandhane, så der ikke sker skade af vandhane og unødigt vandspild)
I nødstilfælde udenfor viceværtens arbejdstid findes med oplysning om tilkaldeordning i opgangene. Angreb af skadedyr(f.eks. væg lus eller kakerlakker) skal straks meldes til viceværten.

DUER

På grund af forurening og sygdomsrisiko skal beboerne gøre alt for at forhindre, at duer tager ophold på ejendommens område, ikke mindst på altaner. Duer, må ikke fodres på eller fra altaner eller på ejendommens område, og eventulle rugende duer skal jages væk. Skulle duerne give anledning til særlige problemer, skal forholdet meldes til viceværten.

FODRING

Fodring af fugle og vilde dyr er ikke tilladt, heller ikke fra altan eller vinduer

FYRVÆRKERI

Afbrænding af fyrværkeri må ikke ske fra altaner eller ejendommens øvrige arealer.

HENSTILLEN M.V.

På ejendommens fælles arealer(trappeopgange, kældergange, cykelgange m.v.) må der ikke hensættes fodtøj, spande, kasser, kasserede møbler og lign.
Barnevogne, klapvogne trehjulede cykler og lign må ikke stilles i trappeopgang ej heller trappeløb. Hele arealet skal friholdes af hensyn til flugtveje.

Cykler skal henstille i cykelstativer eller cykelkælder.
Parkering og vaske af motorkøretøjer og lign. Må ikke finde sted på ejendommens område.
Flyttebiler må ikke køre ind på ejendommens område.

HOVEDDØR

Entredøren er sprøjtemalet i særlig blå farve. Ved malerbehandling af døren skal den afmonteres og sendes til sprøjtemaling. Døren skal males i gældende blå farve efter udlejers anvisning.

HUSDYR

Der henvises til § 10 i lejekontrakten.
Såfremt beboeren har fået en særlig tilladelse til at holde husdyr, gælder tilladelsen kun for de konkrete dyrs levetid, og dyrene skal altid føres i snor/være anbragt i kasse, når de befinder sig på ejendommens områder uden for lejelighederne. De må ikke under nogen form, f.eks. ved støj, lugt eller anden forurening give anledning til gener for ejendommen eller de øvrige beboer.
Husdyrholdet sker i det hele på ejerens ansvar. Samme regler gælder for besøgende husdyr

NAVNESKILT

Navnskiltning ved entrédør samt opgang udført som standart system. Dette skal følges.

STØJ M.V.

Brugen af TV, radio, musik anlæg, musikinstrumenter, symaskine og lign. Må ikke genere de øvrige beboere og bør almindeligvis helt undgås i tiden 23:00-06:00
Brug af støjende værktøj (f.eks. en boremaskine) må kun finde sted på hverdage og i tidsrummet 7:30-20:00, lørdage dog kun 09:00 – 18:00.
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres og benyttes så de ikke er til gene for ejendommen eller de øvrige beboere. Bemærk, at installationen kræver udlejers forudgående skriftlige godkendelse.
Badning bør undgås i tiden 23:00- 06:00
Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange.

TOILET

Der må ikke kastes ting i toiletkummen, der kan medføre tilstopning m. v. der skal anvendes almindelig toiletpapir.

TØRRING

Må kun finde sted på fastsatte steder.

VASKERI

Regler for benyttelse af de fælles vaskeri er opslået i vaskerummene.

VINDUER

Vinduer i tørrerum skal, når vejrliget gør det påkrævet, holdes lukkede. Lejer der har brugsret til rummene, har ansvaret herfor,

Lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen og skal efterkomme rimelige påbud,
der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Lejeren har også ansvar for sin hustand og andre, som
lejeren giver adgang til det lejede.

DOWNLOAD ORDENSREGLER FOR DALHUSENE

Ordensregler for Dalhusene