Dalhusene husleje

Huslejefastsættelse

Din husleje er enten fastsat som omkostningsbestemt leje eller som leje efter det lejedes værdi. Reglerne for de to forskellige beregningmåder er fastsat i Boligreguleringsloven.

Omkostningsbestemt leje (Boligreguleringslovens § 5.1)

Omkostningsbestemt leje er fastsat ud fra ejendommens driftsudgifter og det afkast som ejeren, pensionskassen P+, må tage. Driftsudgifterne omfatter skatter og afgifter, forsikringer, viceværter, rengøring, vand og administration samt hensættelser til vedligeholdelse.

Sammen med din leje betaler du også for varme, antennetilslutning samt kontingent til beboerforeningen.

Du betaler særskilt til forsyningsselskaberne for el- og gasforbrug.

Hvis driftsudgifterne stiger, kan ejeren hæve huslejen. Stigningen varsles normalt i september med virkning fra efterfølgende 1. januar.

Hvis din husleje er fastsat som omkostningsbestemt leje er det vigtigt, at du skaffer dig dokumentation for dette (opdateres senere). 

Leje efter det lejedes værdi (Boligreguleringslovens § 5.2)

Husleje efter det lejedes værdi er fastsat efter en vurdering af huslejen i tilsvarende boliger med samme beliggenhed, art, størrelse og kvalitet i det område, hvor ejendommen ligger.

Huslejen kan her reguleres hvert andet år.

Efter 1. juli 2020 kan overgang fra omkostningsbestemt leje til Leje efter det lejedes værdi kun ske med huslejenævnets godkendelse.

Huslejekontrakt

Det er vigtigt at du tjekker din lejekontrakt og finder ud af efter hvilke regler du betaler husleje, da der er stor forskel på, hvor meget udlejer kan kræve i husleje efter de to beregningsmåder.

I Dalhusene betaler lidt over halvdelen af  lejemålene husleje som omkostningsbestemt leje, mens lidt under halvdelen betaler husleje efter det lejedes værdi.

Hvis du er i tvivl om, hvordan din husleje er beregnet, kan du få hjælp hos Lejernes Landsorganisation, LLO, som alle lejere i Dalhusene er medlem af via deres kontingent till beboerforeningen. LLO  kan efter ønske lave en individuel vurdering af din husleje. Se siden om Lejernes Landsorganisation LLO.

Viser det sig, at din husleje ikke er korrekt, kan LLO bringe din sag videre til afgørelse ved huslejenævnet.

Kompensation for byggegener

Bestyrelsen har med ejeren P+ aftalt en kompensationsordning for lejere der er berørt af bygning af taglejligheder, se nærmere brev fra AMC-North af 20.09.2021: Brev til lejerne – huslejekompensation

Fejl i huslejeopkrævningen for januar 2022

DEAS beklager fejl i huslejeopkrævningen for januar 2022

Husleje og boligsikring

Huslejen stiger fra og med 1. januar 2022 for de fleste-i Dalhusene
Der er gjort indsigelse mod de varslede stigninger, MEN den varslede huslejestigning skal betales som varslet. Hvis vi senere får medhold i Huslejenævnet vil vi få en tilbagebetaling.

Udbetaling Danmark oplyser at lejerne selv skal søge ny højere boligydelse. Det kan gøres elektronisk på Borger.dk. Det vil være fornuftigt at søge allerede i november ellers mistes boligydelsen for januar. Der skal medsendes dokumentation for den ny husleje. Dokumentation er det varsel om lejeforhøjelser DEAS udsendte i september. Det er den side med beregning hvor der er 3 rækker med ændringer