Dalhusene - Vanløse

Dalhusene

Dalhusene blev bygget i 30’erne og er anlagt som et landskabsbyggeri opført i funktionalistisk byggestil. Bebyggelsen er tegnet af arkitekten Alfred Skjøt-Pedersen, som var en central dansk arkitekt, der etablerede sig i overgangsfasen mellem nyklassicisme og funktionalisme inden for dansk arkitektur.
Dalhusene repræsenterer en særlig arkitektonisk byggestil, der prægede dele af København i 30’erne og 40’erne med blandt andet etablering af Bellahøj-husene og Blidah-parken. De sidste var Skjøt-Pedersen også arkitekten bag.

Lys og luft og grønne områder

Dalhusene består af 15 selvstændige og fritliggende beboelsesejendomme, placeret i et grønt område med store græsplæner og masser af vegetation, bestående af buske og træer.
Det er unikt for et stort boligbyggeri i København, at Dalhusene på den måde har bevaret det omkringliggende landskab, der skaber lys, luft og rekreative rum for beboerne.

Dalhusene regnes derfor som middelbevaringsværdige.

Samtidig er Dalhusenes store grønne områder værdifulde til at optage regn i en tid, hvor klimaændringer medfører stigende vandmængder. Og den grønne vegetation er med til at skabe biodiversitet blandt planter og insekter.

Beboerforeningens haveprojekt

Desværre vil den igangværende store ombygning af Dalhusene også få indflydelse på de eksisterende grønne områder, idet der skal bygges et stort antal cykelskure, depotrum og etableres forhaver til stuelejlighederne. Det betyder blandt andet flere betonfliser og dermed indskrænkning af de frie grønne områder.

For at bevare så meget som muligt af disse områder og helst udnytte dem endnu bedre til glæde for beboerne og miljøet nedsatte bestyrelsen i 2019 et haveudvalg. Udvalget har efterfølgende lagt en række forslag frem til, hvordan de grønne områder kan beplantes og udnyttes bedre. Det drejer sig blandt andet om etablering af ”grønne øer” med bænke og borde omgivet af blomstrende buske, højbede i plantekasser, bede med vilde blomster og områder med vildtvoksende græs.

Forslagene blev på et møde i januar 2020 fremlagt for byggeriets arkitekter, hvor de fik en meget positiv modtagelse. En endelig vedtagelse forventes i løbet af året.

Læs mere om haveudvalgets forslag andet sted på hjemmesiden: Beboerforeningens haveprojekt.

Læs mere om  bestyrelsens indsats for overdækket cykelparkering