Byggesagen Dalhusene

Piletræet overlever

Det ikoniske gamle piletræ på græsplænen bag Vanløse Allé har det ikke så godt. Der er gået råd i dele af træet, og enkelte grene er faldet ned. Nu bliver de dårlige dele skåret af, og den gode nyhed er, at resten af træet sandsynligvis overlever. Samtidig får nogle af de gamle grene lov til at ligge på jorden til glæde for insekter og biodiversitet. Piletræet har i øvrigt tidligere været truet på sin eksistens. Da ombygningen af Dalhusene startede i 2019, havde man planer om helt at fjerne træet. De planer blev dog skrottet efter omfattende protester fra beboerne.

 

Private terrasser for stuelejligheder

De private terrasser for stuelejlighederne bliver ikke til noget. Det har ejeren P+ meddelt efter en forhandling med bestyrelsen. Baggrunden er dels økonomiske overvejelser, dels de problemer omkring terrasserne, som bestyrelsen har peget på. P+ udelukker ikke, at man efter 5-10 år vil genoverveje sagen.

Læs bestyrelsens argumenter imod de private terrasser: Udtalelse til P+ (3, FEB. 2021)

Beboerforeningens haveprojekt

Den store ombygning af Dalhusene, der startede i 2019, berører på forskellig vis også boligernes grønne arealer. For at bevare dem så intakte som muligt og helst gøre dem endnu ”grønnere” og styrke klima og biodiversitet, har bestyrelsen og haveudvalget fremlagt en række forslag til bevaring og forbedring af Dalhusenes grønne miljø. Læs om forslagene i det følgende.

Forslag til haveprojekt i forbindelse med ombygning af Dalhusene

Et grønt boligområde

Dalhusene er opført i mellemkrigstiden i perioden 1936-1937. Lejlighederne er tegnet af arkitekt Alfred Skjøt-Pedersen, som også var en af arkitekterne bag Blidah-parken i Hellerup. 

Dalhusene er lige som Blidah-parken bygget i en tid, hvor folk søgte ud af byerne for at bo med mere sollys og frisk luft, samtidig med at man var tæt på byen. Etableringen af omfattende parkarealer i boligområderne var en af grundene til, at mange den gang gerne ville flytte i lejlighed i stedet for at flytte i hus. Dette var bl.a. argumentet bag de store parkanlæg i Blidah-parken. Etableringen af de store grønne arealer omkring Dalhusene er funderet i den samme ideologi. 

Et forslag, der fører de bærende ideer videre

Vi mener, at nærværende forslag til et haveprojekt for Dalhusene vil bidrage til at føre nogle af de bærende ideer i områdes arkitektur frem til nutiden. Lige som i mellemkrigstiden er der i dag et stigende behov i byerne for at bo sted, hvor der er adgang til grønne områder med stærke oplevelseskvaliteter, da byfortætningen gør, at mængden af grønne områder med stærke oplevelseskvaliteter er faldende mange steder. 

Samtidig får det større og større betydning at inddrage klimavenlige løsninger i udnyttelsen af de friarealer, der er til rådighed. Det gælder fx bevaring af og yderligere plantning af træer, buske og planter til at opsuge skadelig CO2 og øge biodiversitet. Vi er overbeviste om, at klimaforandringer vil blive en mere og mere integreret del af vores fælles dagsorden – også når det gælder vores bolig. Derfor vil et bæredygtigt miljø i stigende grad blive en del af opfattelsen af ”herlighedsværdien” af et boligområde.

Tanker som disse vinder mere og mere frem i store byer og boligområder over hele verden. Hvis Dalhusene vil være på forkant med den udvikling, anbefales det stærkt at lade disse tanker indgå i udformningen af boligernes grønne områder.

Ønsker til den fremtidige udformning af fællesarealerne

På en række møder og sonderinger hen over sommeren 2019 har en havegruppe under beboerrepræsentationen kigget på mulighederne for at udnytte Dalhusenes grønne fællesområder bedst muligt. Hovedsigtet har været at skabe gode rekreative forhold for beboerne og samtidig bevare de markante kvaliteter, som Dalhusenes grønne områder udgør.

Sonderingerne har taget udgangspunkt i følgende ønsker til den fremtidige udformning af fællesarealerne:

  • At bevare så meget som muligt af de grønne arealer – og minimere brugen af grå betonfliser.
  • At gøre fællesarealerne mere bruger- og beboervenlige
  • Så vidt muligt at indtænke klimaproblematikken i planlægningen og skabe et bæredygtigt miljø.

Konkrete forslag til haveprojekter

På den baggrund foreslås følgende:

1. Fællesskab omkring højbede i blok 12 og 13:

På de mindre græsarealer, som er udlagt til ophold for beboerne i de to blokke, foreslår vi at der opsættes højbede i form af store plantekasser. I disse højbede kan en gruppe beboere (havelaug) efter ønske dyrke grøntsager og blomster.

Når de pågældende græsarealerne i forbindelse med ombygningen af de to blokke er etableret, inviteres beboerne til et møde, hvor der stiftes lokale havelaug for hver blok. Disse havelaug inddrages i beslutningen om højbedenes størrelse, antal og placering på arealet. Og havelaugene står derefter for etablering og pasning af bedene.

For at skabe en så ”privat” oplevelse som muligt af haverummene foreslår vi, at de afgrænses med stedsegrønne hække af passende højde.

Højbede/plantekasser findes i utallige udgaver og størrelser og kan købes i fx byggemarkeder. Vi anslår en pris på mellem 2-3000 kr per højbed.

Tidsplan: Der stiftes lokale havelaug, når arbejdet med blok 12 og 13 er afsluttet og græsarealet er udlagt.

2. En grøn ø i det store parkområde:

For at gøre det grønne område mellem Vanløse Allé og Sallingvej mere attraktivt til rekreative formål for beboerne foreslår vi, at der etableres en ”grøn ø” bestående af siddepladser (bordbænk-sæt) omgivet i en brudt cirkel af blomstrende buske af passende højde. Den grønne ø placeres i den nedre del af parkområdet lige øst for børnehaven og med et underlag af grus, fx perlegrus. I forbindelse med siddepladserne opsættes en mindre affaldsbeholder.

For at få variation i blomstringen hen over året foreslår vi at der plantes følgende buske omkring siddepladsen: Forsytia, ribes, syren, klokkebusk, dronningebusk, pibeved (uægte jasmin) samt spirea.

De ydre mål af den grønne ø med siddepladser og buskbeplantning anslår vi til en cirkel med en radius på ca 6-8 meter.

Tidsplan: Efter aftale med Hune og Elkjær.

3. Område med vildt græs og engblomster:

For at øge oplevelsen af vild natur og skabe større biodiversitet på Dalhusenes grønne områder foreslår vi, at græsset i så stor udstrækning som muligt får lov til at gro omkring de eksisterende træer og kun bliver slået nogle få gange om året.

Vi foreslår, at der udsås frø på en del af græsarealerne, så der kan dannes en englignende blomstring på de grønne områder. Her støder man dog på problemet, at blomsterfrø har meget vanskelig ved at spire og blomstre på en gammel tilgroet græsplæne, hvis rødder vil kvæle andre vækster. Løsningen er at skrælle de øverste græstørv af og kultivere jorden ved at iblande sand. Derefter kan de ønskede frø udsås. (Danmarks Naturforening, som anbefaler denne metode.)

Vi forestiller os selvfølgelig ikke en større afskrælning af Dalhusenes græsområder. I stedet har vi udvalgt et mindre område ud for hækken ved børnehaven, hvor vi foreslår etablering af en blomstereng efter den omtalte metode. De erfaringer, vi høster herfra kunne så danne baggrund for senere at skabe områder med blomstereng andre steder, hvor det er muligt.

Hos Danmarks Naturforening og andre steder kan man købe poser med frø, som netop egner sig til udsåning af engblomster. Gode frøplanter til formålet kunne fx være valmue, engelskgræs, blåhat, kamille, kornblomst og okseøje.

Tidsplan: Efter aftale med Hune og Elkjær

4. En blomstrende grøftekant:

På den planlagte skrænt bagved Vanløse Allé 10-14 og 16-20 foreslår vi, at der etableres bede, hvor der lægges forårsløg og udplantes stauder, som kan danne en levende ”grøftekant” – og som kun kræver minimal pasning.

Velegnede blomsterløg til foråret er påske- og pinseliljer (narcis), snepryd, krokus og scilla.

Gode robuste stauder til grøftekanten kunne være røllike, høstfloks, stjerneskærm, løvefod, kærmindesøster, høstanemone, hornviol, gåseurt, storkenæb og hestemynte – hvor nogle trives bedst i halvskygge, mens andre foretrækker fuld sol.

Disse planter og løg kan købes i alle større planteskoler. Tilplantningen af grøftekanten kunne evt. være et godt fællesprojekt for beboerne i de nærmeste boligblokke.

Tidsplan: Efter aftale med Hune og Elkjær.

5. Græs og græsarmeringssten i stedet for grå betonfliser:

Hvor det er muligt foreslår vi, at den planlagte belægning med betonfliser generelt erstattes med græsarmeringssten, som vil give en grønnere totaloplevelse af hele bebyggelsen.

Vi foreslår desuden, at det grusbelagte område bag Vanløse Allé 10-14 og 16-20 ændres, så der i stedet for den planlagte flisebelægning plantes græs, hvor det er muligt. Det gælder fx arealet mellem de to blokkes gavle,

2019.10.01